Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) thông báo đăng ký mua lại cổ phiếu PVI làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 13/4/2011 đến ngày 10/6/2011, công ty đăng ký mua lại 3.999.300 cổ phiếu, chiếm 2,5% vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 5.000.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận với nguyên tắc xác định giá theo thị trường và tối đa bằng giá trị sổ sách. Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua là Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí – PSI. Trước đó, từ ngày 3/3/2011 đến ngày 31/3/2011, PVI đăng ký mua 4.190.400 cổ phiếu, đã mua 191.100 cổ phiếu. Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký là do công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lênh như mong muốn, số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 1.000.700 cổ phiếu. Hội đồng Quản trị PVI thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 với doanh thu năm 2010 đạt 4.510,969 tỷ đồng, tăng 11,99% so với kế hoạch năm (4.028,168 tỷ đồng), bằng 126,48% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 336,026 tỷ đồng. Năm 2011, PVI trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch với doanh thu đạt 4.860 tỷ đồng, tăng 7,75% so với năm 2010, lợi nhuận trước thuế đạt 420,5 tỷ đồng, tăng 25,14% so với năm 2010. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 15%. Ngày 15/4, Công ty sẽ tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.