Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được thông báo kết quả mua cổ phiếu của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)  như sau: