Từ ngày 22/09 đến 29/09, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - tổ chức có liên quan đến ông Đoàn Minh Mẫn - Ủy viên HĐQT Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã bán 7,074,900 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
- Mã chứng khoán: PVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21,094,500 CP (tỷ lệ 4.72%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Minh Mẫn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 7,074,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,019,600 CP (tỷ lệ 3.14%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/09/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/09/2014.

HNX