Nhiều cử tri đề xuất phải bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và người dân khi thu hồi đất, không để doanh nghiệp lợi dụng hưởng lợi lớn; làm tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dân...