Thuế là một trong những vấn đề của quản trị doanh nghiệp mà ban lãnh đạo doanh nghiệp gần đây quan tâm hơn.