- Nghèo nhất, nhì đồng bằng sông Cửu Long nhưng Trà Vinh “chơi sang” thiệt, cùng lúc cho thôi việc gần 400 cán bộ xã không đạt chuẩn!