(PL)- UBND tỉnh Quảng Nam vừa trình Chính phủ xem xét, phê duyệt dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).