Ông Trần Ánh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản - di tích Quảng Nam cho biết Vùng Nord-Pas de Calaise (Pháp) đã quyết định tài trợ thêm 10.500 ơrô để trung tâm thực hiện giai đoạn 2 dự án “Bảo tồn, phục dựng Gươl - Cơtu” và các trang thiết bị nghe nhìn.