Giấy phép khai thác cát nhưng thực tế là đào đãi vàng. Môi trường ô nhiễm, nhân dân ca thán, còn chính quyền nói