UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao cho Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Quảng Nam triển khai thực hiện giai đoạn II của dự án “Bảo tồn, phục dựng Gươl – Cơtu”.