TTO - Thời gian gần đây tại huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ lậu diễn ra hết sức công khai. Công khai đến nỗi chỉ cần lên núi Cà Đam là có thể bắt gặp người dân vận chuyển gỗ lậu.