Tham dự cuộc thi có 12 đơn vị của 10 huyện, thị xã, thành phố và 4 doanh nghiệp lựa chọn qua các cuộc thi tìm hiểu Luật GTĐTNĐ và cấp cơ sở. Chi tiết...