UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định bãi bỏ quy định về việc thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) và đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn.