Có những loài hoa được tôn vinh chọn làm quốc hoa ở cả 2 quốc gia như hoa hồng, vậy bạn có biết đó là nước nào không?

Hoa Nhài"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 1

Hoa Cẩm Quỳ"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 2

Hoa Mộc Lan"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 3

Hoa Anh Đào"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 4

Hoa Dâm Bụt"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 5

Hoa Cẩm Chướng"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 6

Hoa Hồng"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 7

Hoa Hướng Dương"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 8

Lá Phong"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 9

Hoa Đại"">

Quiz: Doan ten quoc gia qua quoc hoa (2) - Anh 10

Mộc Trà