(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các bộ, ngành.

Bộ Tài chính (bao gồm Tổng cục Hải quan) chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5-4-2014 và thay thế Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15-8-2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành thực hiện năm 2009 đến nay.

Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg quy định có tính chất nguyên tắc và cụ thể theo từng lĩnh vực thống kê về mục đích của chế độ báo cáo thống kê, phạm vi thống kê, đơn vị báo cáo thống kê, đơn vị nhận báo cáo thống kê, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phân ngành kinh tế/loại hình kinh tế/danh mục đơn vị hành chính, phương thức gửi báo cáo, hướng dẫn cụ thể cách ghi biểu báo cáo đối với từng lĩnh vực thống kê,…

Các bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo theo danh mục biểu chế độ báo cáo thống kê bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (bao gồm Tổng cục Hải quan), Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm Tổng cục Thống kê), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và Ủy ban Dân tộc nhà nước.

Bên cạnh việc thực hiện báo cáo thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp mới này.

Theo Quyết định này, Bộ Tài chính (bao gồm Tổng cục Hải quan) chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo các phân tổ mặt hàng xuất nhập khẩu, phân tổ nhập khẩu hàng tiêu dùng, phân tổ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phân tổ nước/vùng lãnh thổ, phân tổ loại hình kinh tế, phân tổ tỉnh/thành phố, thuế xuất nhập khẩu theo địa bàn tỉnh/thành phố,... Các thông tin thống kê theo phân tổ trên được sử dụng làm thông tin đầu vào phục vụ xây dựng và tính toán toán các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế vĩ mô khác như tổng sản phẩm trong nước (GDP), cán cân thanh toán (BOP), chỉ số giá hàng hóa xuất nhập khẩu...

Ngoài các chỉ tiêu truyền thống đã thực hiện báo cáo từ trước đến nay như nêu trên, theo lộ trình thực hiện báo cáo từ năm 2015, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm báo cáo thêm thống kê hàng hóa xuất khẩu phân tổ hàng hóa tái xuất khẩu, thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu theo phân tổ phương thức vận tải (đường biển, đường bộ, đường hàng không, đường sắt và phương thức khác).

Bảo Nhi