Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quỹ Ford có kế hoạch tài trợ cho Việt Nam một số dự án về quản lý văn hóa và phát triển nguồn nhân lực cho các hoạt động của ngành.