Dưới đây là toàn văn báo cáo Quy hoạch thủy lợi phục vụ việc tìm kiếm giải pháp chống ngập lụt cho TPHCM. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp