Nhiều học bổng được trao cho các tăng ni sinh viên vượt khó, vừa học tốt, vừa tích cực tham gia Dự án tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong phòng, chống HIV/AIDS.