Trong hoạt động vận tải đường sắt, Trưởng tầu là người chỉ huy cao nhất trên tầu, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phục vụ khách hàng, bảo đảm tầu chạy theo đúng lịch trình...Chi tiết...