Hanoinet - Dư thừa dự án bất động sản nên phải cắt giảm, điều chỉnh là điều tất yếu và cần thiết. Đây có thể ví như một cuộc "đại phẫu" về quy hoạch sau khi thành phố Hà Nội được mở rộng.