Hiệu trưởng nhận sai, chờ Bộ giải quyết! Sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất cho sinh viên.