Bán hàng nông sản qua sàn giao dịch, nông dân không sợ bị thương lái ép giá. Hàng đêm có khoảng 3.000 tấn rau, củ, quả