(CafeF) - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch hội đồng quản trị CTCP Cơ điện lạnh (REE) công bố thông tin về hoạt động đầu tư tài chính của REE đến thời điểm này.