Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S33 của CTCP Mía đường 333 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2014
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: 12/11/2014
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Mía Đường 333. địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 – Phương hướng nhiệm vụ 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm vụ 2014;
+ Báo cáo tài chính tóm tắt và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
+ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
+ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2014;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Theo đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa);
+ Các vấn đề khác.

HNX