(CafeF) - Công ty chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/04/2009. > S55: 7,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế