Nhà đầu tư Trần Hữu Duyên đã mua 9,100 cp CTCP Sông Đà 7.04 (HNX: S74), nâng sở hữu lên thành 300,900 cp S74, chiếm tỷ lệ 5.02% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 29/09.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Duyên
- Mã chứng khoán: S74
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 291,800 CP (tỷ lệ 4.86%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300,900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.02%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/09/2014.

HNX