(HNMO) - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa giải trình sự khác biệt giữa báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 trước và sau khi kiểm toán.