Có đổi lấy máy cảm ứng LG GS290 hem bạn? vẫn còn bảo hành đến th10 thì phải. Ah, mẹ này ở SG thì chịu roài, tớ ở HN.

Có đổi lấy máy cảm ứng LG GS290 hem bạn? vẫn còn bảo hành đến th10 thì phải. Ah, mẹ này ở SG thì chịu roài, tớ ở HN.