Nhiều sàn giao dịch bất động sản đang bị các nhà môi giới dưới sàn lợi dụng để làm ăn.