ND- Theo Cục Trồng trọt, với tình hình thiếu nước tưới như hiện nay, sản lượng lúa vụ đông xuân 2007 - 2008 có thể bị giảm.