Việt kiều mua nhà tại Việt Nam như thế nào? (Thụy Châu). Đất có “giấy đỏ” nhưng vẫn thua kiện (Thu Tâm).