Nguyễn Chí Thanh là một trong số tướng lĩnh Việt Nam có công đầu trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỷ XX. Cuộc đời cách mạng của ông lúc nào cũng sôi động, hết mình.