Các nhà thiên văn học đã phát hiện bằng chứng rằng sao nâu có quá trình hình thành giống như sao thông thường.