Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo việc đăng ký bán bán cổ phiếu cổ đông nội bộ của CTCP In Sách giáo khoa Tp, HCM (HNX: SAP).

- Mã chứng khoán giao dịch: SAP - Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT - Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 5,000 CP - Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 4,500 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 12/11/2009 - Mã chứng khoán giao dịch: SAP - Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 4,700 CP - Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 4,000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 15/11/2009