UBND TP.HCM yêu cầu phải làm rõ việc góp vốn có góp phần ổn định lâu dài cuộc sống của người dân bị thu hồi đất không.