QĐND Online – 42 tỷ đồng là khoản doanh thu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh (MLG) đạt được sau 6 tháng đầu năm 2008...