Hanoinet- Ngoài việc được mở nhiều tài khoản tại nhiều công ty chứng khoán để thực hiện mua vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ được đặc cách trong việc công bố thông tin khi thực hiện mua vào.