Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xi măng Sài Sơn, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bổng 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 3. Mã chứng khoán giao dịch: SCJ 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 954.510 CP, chiếm 9,78% vốn điều lệ 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 45.500 CP 6. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên chiếm 10,25% vốn điều lệ 7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/5/2010 đến ngày 27/6/2010 Theo HNX