CTCP Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.100.000 CP

Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công

Mã chứng khoán: SCR

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.044.770 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,04477%

Tên, chức vụ, số lượng cổ phần của nhóm người liên quan tại TCNY:

Ông Đặng Hồng Anh, chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT, Số lượng cổ phần nắm giữ: 8.927.134 CP tương đương tỷ lệ:8,93%

Bà Huỳnh Bích Ngọc, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, số lượng cổ phần nắm giữ: 21.800CP, tương đương 0,02%.

Mối quan hệ của nhóm NCLQ tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Ông Đặng Hồng Anh là con trai Bà Huỳnh Bích Ngọc, Bà Huỳnh Bích Ngọc là Chủ tịch HĐQT của CTCP Sản xuất – Thương mại Thành Thành Công.

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.100.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cấu trúc danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2011

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2011.

HNX