XHTTOnline: DocuFarm vẫn còn có nhiều hạn chế, chẳng hạn hỗ trợ quá ít định dạng file, mỗi lần chỉ xem được một văn bản duy nhất, không có các tùy chọn phóng to...