Ngày 15/07/2015, CTCP Chứng Khoán IB (HNX: VIX) đã mua hơn 1 triệu cp của CTCP Sông Đà 3 (UPCoM: SD3), nâng sở hữu lên 9.79% và chính thức trở thành cổ đông lớn của SD3.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IB
- Mã chứng khoán: SD3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 500,000 CP (tỷ lệ 3.12%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,065,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,565,700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.79%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/07/2015.

Phương Thảo