Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Sông Đà 5, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thong báo như sau: 1. Tên cổ đông lớn: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán VN (VFM) 2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01/UBCKNN cấp 20/05/2004 3. Mã chứng khoán sở hữu: SD5 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.320.700 CP (tương đương với 14,67 % vốn điều lệ) 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 620.000 CP (tương đương với 6,89% vốn điều lệ) 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 595.000 CP (tương đương với 6,61% vốn điều lệ) 7. Số lượng cổ phiếu đã mua: 270.600 CP (tương đương với 3% vốn điều lệ) 8. Số lượng cổ phiếu đã bán: 545.900 CP (tương đương với 6,06% vốn điều lệ) 9. Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 1.045.400 CP (tương đương với 11,62% vốn điều lệ) 10.Ngày thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2010 đến ngày 24/5/2010