Công ty cổ phần Sông Đà 7 (SD7) công bố lãi sau thuế hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm đạt 28,63 tỷ đồng, hoàn thành 35,9% kế hoạch cả năm 2010.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã soát xét của SD7, trong 6 tháng đầu năm 2010 Công ty đạt 771,74 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 93,9% so với 398 tỷ đồng doanh thu đạt được cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cũng đạt mức tăng 68%, đạt gần 78,75 tỷ đồng do mặc dù tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu cao chiếm 89,8% nhưng tổng doanh thu trong kỳ vẫn tăng cao. Doanh thu tài chính trong nửa đầu năm nay của SD7 đã giảm 20,2% khi mang về 2,49 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ tiêu này là 3,1 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần chỉ biến động tăng nhẹ 12,7% so với cùng kỳ, đạt 29,7 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế là 29,8 tỷ đồng, tương đương tăng 11,9% so với cùng kỳ, trích nộp khoản thuế TNDN thì lợi nhuận sau thuế còn lại là 28,63 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 21,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, Công ty cũng đạt mức lãi ròng 27,96 tỷ đồng. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010, SD7 đặt chỉ tiêu 1.290 tỷ đồng doanh thu và 79,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng hoạt động SXKD, Công ty đã hoàn thành 59,8% kế hoạch doanh thu và đạt 35,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Với mức lãi này, theo cách tính của doanh nghiệp, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 6 tháng đầu năm của SD7 đạt 2.356 đồng/cp. Trước đó, ĐHCĐ của SD7 đã thông qua phương án chào bán 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 3:2 và 450.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá 20.000 đồng/CP để thực hiện tăng vốn lên 154,4 tỷ đồng và Đầu tư dự án nhà ở và dịch vụ Bắc An Khánh... Viện Nguyễn HNX