Căn cứ công văn số 16TB/CT-HĐQT ngày 20/3/2009 của CTCP Sông Đà 7 về Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, TTGDCK Hà Nội thông báo như sau: