Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Sông Đà 8 (MCK: SD8).

Tên người thực hiện giao dịch: Đào Thị Tuyết Hồng Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát Mã chứng khoán giao dịch: SD8 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.800 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 5.800 CP Lý do không bán: Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/01/2010 đến ngày 26/02/2010.