Cổ tức được thanh toán vào 20/12.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9, mã SD9 , thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt.

Ngày giao dịch không hưởng quyền 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng 2/12.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức với tỷ lệ 5%, mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Cổ tức được thanh toán vào 20/12.

Nếu chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Năm 2011, SD9 dự kiến trả cổ tức 12% bằng tiền mặt. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Nguồn DVT.vn/VSD