Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sông Đà 9 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 3. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 4. Mã chứng khoán giao dịch: SD9 5. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122 CP 6. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 122 CP 7. Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 122 CP 8. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 CP 9. Thời gian thực hiện: ngày 25/5/2010 10. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán ARTEX