HaSTC thông báo về việc đăng ký mua lại CP làm CP quỹ của CTCP xây lắp và đầu tư Sông Đà (mã CK: SDS). Theo đó, CTCP xây lắp và đầu tư Sông Đà đã đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá CP SDS.