Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan cổ đông nội bộ CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (HNC:SDS).

- Tên người thực hiện giao dịch: Vương Thị Lan - Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Hữu Hát - Chức vụ người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc - Mã chứng khoán giao dịch: SDS - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 19,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự định giao dịch (bán): 6,000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch: 13,500 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ chi tiêu gia đình - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/10/2009 đến ngày 16/11/2009.