Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa kiến nghị Chính phủ áp dụng hạn ngạch nhập khẩu sữa, tương ứng với mức phát triển vùng nguyên liệu sữa trong nước.